I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem serwisu internetowego PrzepisNa.pl, którego dotyczy niniejszy Regulamin, jest firma Paweł Sala z siedzibą w Szczecinie (71-795) przy ul. Florencka 2a posiadająca nr NIP: 9552017397.

Serwis działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016 („RODO”) i innych właściwych przepisów prawa.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

 • Serwis – prowadzony przez Firmę serwis internetowy PrzepisNa.pl;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia posiadająca aktywne Konto w Serwisie, do którego dokonując dobrowolnej rejestracji otrzymała dostęp i zamieszcza w nim własne Treści;
 • Treści – materiały zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika, w szczególności pliki tekstowe, multimedialne, graficzne, zdjęcia, linki do innych stron internetowych, itp.;
 • Konto – obszar Serwisu skonfigurowany i udostępniony Użytkownikowi w którym wprowadza i zarządza Treściami zamieszczanymi w Serwisie. Oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika podczas rejestracji. Konto dla Użytkowników jest bezpłatne;
 • Login – unikalna nazwa zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie;
 • Gość – niezarejestrowany i/lub niezalogowany użytkownik Serwisu;
 • Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonująca z Firmą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 20147 r. o prawach konsumenta;
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na czas nieokreślony między Użytkownikiem a Firmą w chwili rejestracji w Serwisie;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu PrzepisNa.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed rejestracją, każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając i dokonując rejestracji potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu, jak również do Gości.
2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, w tym prawa i obowiązki Użytkowników i Firmy. Procedurę zamieszczania Treści, zasady postępowania reklamacyjnego, zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu oraz warunki zawierania, rozwiązywania i odstępowania od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Celem i rolą Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do interesujących ich informacji, zamieszczania swoich Treści, wyrażania swoich opinii, umieszczania w Serwisie samodzielnych materiałów (np. tekstów, nagrań, zdjęć itp.), brania udziału w konkursach.
4. Każdy konkurs dla Użytkowników będzie regulowany oddzielnym regulaminem.
5. Użytkownik i Gość może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu poprzez opuszczenie strony Serwisu. Użytkownik powinien uprzednio się wylogować z Serwisu.
6. Zarówno Użytkownik jak i Gość zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, a także przepisami obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami mając na uwadze przede wszystkim poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Firmy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, rozpowszechniający wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie. Zabronione jest również wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenia na stronie internetowej Serwisu działalności komercyjnej itp., jak również korzystanie z jakichkolwiek programów/skryptów zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Serwisu takich jak wirusy, boty, etc.
7. Poszczególne elementy Serwisu, a także jego zawartość stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
8. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie elementów i Treści dla celów innych niż związanych z prawidłowym korzystaniem z Serwisu jest zabronione.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:

 • urządzenie (np.komputer, smartfone, tablet lub inne urządzenie multimedialne) z dostępnym połączeniem z siecią Internet;
 • dostęp do przeglądarki internetowej typu Mozilla, Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, Chrome etc., obsługującej język oprogramowania JavaScript oraz umożliwiająca zapis plików Cookie;
 • w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji – posiadanie konta poczty elektronicznej (adres e-mail)

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ REJESTRACJA

1. Niniejszy Regulamin został opracowany mając na uwadze ochronę prywatności Użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Serwisu oraz bezpieczeństwo przechowywania danych.
2. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznania się z większościową jego zawartością (poza zawartością wyraźnie zastrzeżoną dla zarejestrowanych Użytkowników) posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet. Przeglądanie zasobów Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga uprzedniej rejestracji, jednak część funkcji dostępnych w Serwisie, w szczególności możliwość zamieszczania własnych Treści wymaga dokonania rejestracji.
3. Aby zarejestrować się w Serwisie należy podać wszystkie wymagane dane przez Serwis. Podanie danych jest niezbędne do założenia Konta, jednoczenie zakres danych podawanych przy jego zakładaniu spełnia zasadę minimalizacji określoną w art. 5 ust. 1 lit. C RODO
4. Założenie konta jest bezpłatne i jest procesem technicznym, który prowadzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Użytkownika.
5. Po rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta i mechanizmów umożliwiającym mu zamieszczanie i modyfikowanie w Serwisie własnych Treści na zasadach określonych w rozdziale IV niniejszego Regulaminu.
6. Konto Użytkownika zawiera dane podane przez niego podczas rejestracji. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Serwisie swojej nazwy Użytkownika (login) i hasła. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do Konta Użytkownika. Użytkownik poprzez rejestrację w Serwisie oraz akceptację Regulaminu wyraża zgodę na to, że dla innych Użytkowników będą widoczne jego dane profilowe takie jak avatar, imię, nazwisko i ranking użytkownika oraz ranking zamieszczanych w Serwisie przez niego Treści.
7. Firmie przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia Konta Użytkownika w przypadku gdy:

 • Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowienia niniejszego Regulaminu;
 • Użyty przez Użytkownika Login narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne oraz prawa osobiste) i/lub dobre obyczaje;
 • Zamieszczone przez Użytkownika Treści są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;

9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyn, wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta, poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres info@przepisna.pl lub korzystając z formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT. Rozwiązanie Umowy skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie. Po otrzymaniu oświadczenia i wypowiedzeniu Umowy, Firma w przeciągu 3 dni roboczych usunie Konto Użytkownika, przy czym usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem z Serwisu zamieszczonej przez Użytkownika Treści, które będą przechowywane i archiwizowane w Serwisie. Usunięcie Konta nie unieważnia także udzielonej Firmie przez Użytkownika licencji o której mowa w rozdziale V niniejszego Regulaminu.

IV. TREŚCI ORAZ WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

1. Każdy z Użytkowników Serwisu ma możliwość samodzielnie zamieszczać dowolne Treści w tym: zdjęcia, teksty, pliki video, multimedialne, audiowizualne, pliki graficzne, opinie, komentarze itp. Każda zamieszczona przez Użytkownika Treść musi być zgodna z przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. Firma w żaden sposób nie odpowiada i nie weryfikuje wyżej wskazanej i załączonej przez Użytkowników Treści, jest jedynie platformą techniczną, której rolą jest udostępnienie Użytkownikom umieszczania w niej dowolnej Treści skierowanej do szerokiego grona odbiorców.
Użytkownik zmieszczający Treści, w tym linki do stron internetowych osób trzecich lub własnych ponosi wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu naruszania praw tych osób.
Ponad to Firma nie ponosi odpowiedzialności za za regulamin i politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron internetowych, których linki zostały zamieszczone przez Użytkowników.
2. Zabrania się Użytkownikom publikowania na Stronie Internetowej wszelkich zawartości takich jak: zdjęcia, grafiki, teksty oraz jakiekolwiek inne Treści, które są sprzecznez prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności:

 • zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe;
 • zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne;
 • obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne;
 • przedstawiające przemoc;
 • materiały w jakikolwiek sposób dyskryminujące w tym w szczególności ze względu na rasę i płeć;
 • naruszające prawo do prywatności;
 • zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.

3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia naruszeń opisanych w pkt. 2 Użytkownik oraz Gość ma prawo do zawiadomienia Firmy o zaistniałej publikacji Treści zabronionej, zaś Firma jest uprawniona do natychmiastowego usunięcia takich Treści i/lub konta Użytkownika.
4. Za zamieszczane w Serwisie różnego rodzaju Treści, Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Treści publikowane przez Użytkowników nie wyrażają w jakimkolwiek stopniu poglądów ani też opinii Firmy.
6. Firma w żadnym stopniu nie gwarantuje kompletności, poprawności, prawidłowości informacji publikowanych w Serwisie. Korzystanie z Serwisu, w tym publikacja Treści nie stanowi podstawy do domagania się jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania od Firmy.
7. Każdy Użytkownik zamieszczający Treści w Serwisie oświadcza że:

 • posiada prawa autorskie, w tym prawa do publikacji Treści;
 • Treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych ani praw osobistych;
 • Treści nie posiadają wad prawnych;
 • posiada wszelkie prawa do użytkowania Treści
 • publikacja Treści nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

8. Użytkownik ponad to oświadcza, że Firma nie będzie zobowiązana do zapłaty wynagrodzeń na rzecz twórców zamieszczonych Treści.

V. PRAWA AUTORSKIE

Użytkownik Serwisu przez akceptację Regulaminu oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych i umieszczonych w Serwisie Treści oraz że zamieszczenie Treści w Serwisie nie narusza praw autorskich, w tym majątkowych oraz osobistych, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.

1. Użytkownik w przypadku rejestracji w Serwisie oświadcza, że udziela Firmie nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych licencji niewyłącznej do wielokrotnego wykorzystywania nadesłanych Treści. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z przesłanych Treści na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Treści – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania Treści w sposób inny niż określony w ppkt powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet) oraz zezwalanie na to osobom trzecim.

2. Firma zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych Treści przez Użytkowników w dowolny sposób oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby wszelkiego rodzaju publikacji zamieszczonych Treści. Użytkownik upoważnia ponad to Firmę do wykorzystywania Treści do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów, nagłówków i korzystania z tak zmienionych Treści w zakresie wskazanym powyżej. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie przesłanej Treści. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Firmę z Treści w ww. zakresie i zobowiązuje się nie wykonywać nadzoru autorskiego w stosunku do Treści.
3. Użytkownik udziela także Firmie zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie opisanym w niniejszym rozdziale.

VI. DANE OSOBOWE

1. Do ochrony danych osobowych stosuje się zasady określone w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

VII. REKLAMACJE

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane niniejszym Regulaminem nie są wykonywane lub są wykonywane nienależycie.
2. Reklamacje należy składać pisemnie w formie listu wysłanego na adres Firmy bądź w formie e-maila adresowanego na adres salapawel@gmail.com wysłanego z Konta lub drogą e-mailową przez Użytkownika, którego reklama dotyczy.
3. Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Serwisu powinna zawierać co najmniej informacje o: Koncie, Użytkowników, czasie i okolicznościach wystąpienia problemu. Wskazane jest również zamieszczenie w reklamacji informacji o rodzaju i numerze wersji używanej przeglądarki internetowej. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu problemu.
4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.

VIII. ZMIANY REGULAMINU

1. Firmie przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Firma poinformuje Użytkowników poprzez informacje na stronie internetowej Serwisu.
2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć Konto i/lub zaprzestać korzystania z Serwisu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Firma dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jednakże nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależyte działanie Serwisu i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie, w przypadku gdy nie można mu przypisać winy umyślnej. Żaden system nie może zapewnić absolutnego bezpieczeństwa w każdych warunkach. Usługa może nie być dostępna we wszystkich krajach.
2. Prawem właściwym dla realizacji Usługi i funkcjonowania Serwisu jest prawo polskie.
3. W razie wyniknięcia sporów wynikających z Regulaminu bądź sporów wynikających z działalności Serwisu, Użytkownik dla rozwiązania sporu może skorzystać z platformy ODR lub innej formy pozasądowego rozwiązania sporów.

Informacja o zmianie niniejszego regulaminu: Ostatnia zmiana regulaminu 23.01.2022